Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vydáva podnikateľský subjekt Ing. Slávka Rothová, Studenec 108, 053 04 Studenec, Slovenská republika, IČO: 46462619 pre internetový portál www.tatryzlavy.sk, ktorého je prevádzkovateľom.

 

Návštevou stránky a následným využitím služieb stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s nižšie uvedenými podmienkami. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzne tak pre prevádzkovateľa ako aj pre poskytovateľa, klienta a akéhokoľvek návštevníka stránky. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenia.

 

Všeobecné ustanovenia
Prevádzkovateľ na svojej internetovej stránke
www.tatryzlavy.sk umožňuje klientovi, aby si zakúpil od poskytovateľa  tovar, alebo službu za cenu zľavnenú, než je cena obvyklá, za podmienky, že si za vopred presne stanovený čas rovnaký tovar alebu službu objedná minimálne stanovený počet klientov (spravidla postačuje k aktivácií zľavy záujem jedného klienta). Prevádzkovateľ je len SPROSTREDKOVATEĽ kúpy a dodania tovaru, alebo služby. Zmluvný vzťah vzniká medzi klientom a konkrétnym poskytovateľom zľavy, ponúkajúcim na predaj tovar, alebo poskytnutie služby, pričom takáto zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, v súlade s ustanovením §52 až §54 Občianského zákonníka, keď klient v tomto zmluvnom vzťahu má postavenie spotrebiteľa a poskytovateľ zľavy postavenie dodávateľa. Samotný zmluvný vzťah medzi klientom a poskytovateľom sa riadi právnym predpisom, zákonom č. 140/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Právna forma uzavretej zmluvy zodpovedá ustanoveniam zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. Klient požíva ochranu vyplyvajúcu aj zo zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha je Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a Inšpektoráty SOI pre jednotlivé kraje (podľa sídla alebo miesta podnikania jednotlivých poskytovateľov zliav)- kontakt na www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

 

Vymedzenie základných pojmov
Prevádzkovateľ je podnikateľ podnikajúci na základe živnostenského zákona - Ing. Slávka Rothová, Studenec 108, 053 04 Studenec, Slovenská republika, IČ: 46462619. Prevádzkovateľ sprostredkováva predaj kupónu zo strany poskytovateľa klientovi na internetovej stránke, podľa aktuálnej ponuky. Prevádzkovateľ je zodpovedný len za včasné doručenie kupónu na základe prijatej úhrady.
Stránka je internetová stránka prevádzkovateľa
www.tatryzlavy.sk.

Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi tovar, alebo službu na stránke. Klient má právne postavenie spotrebiteľa.
Poskytovateľ je osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá predáva konkrétny tovar, alebo ponúka službu na stránke a je zodpovedný za poskytnutie zakúpených služieb, alebo tovaru.
Návštevník je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba , ktorá za účelom získania informácii prehliadne stránku prevádzkovateľa a používa jednotlivé nástroje internetového portálu www.tatryzlavy.sk.

Kupón je informácia, na základe ktorej prevádzkovateľ záväzne potvrdzuje, že klient si objednal konkrétny tovar, alebo službu u poskytovateľa a zaplatil aj cenu. Vytlačený kupón je spôsobilým dokladom o práve klienta na plnenie zo strany poskytovateľa. Kupón nie je daňový doklad. Takýto doklad je povinný klientovi vystaviť poskytovateľ súčasne s poskytnutým plnením z jeho strany. 

 

Kúpa tovaru, alebo služby
Klient má na stránke možnosť objednať tovar, alebo službu, zverejnené po zmluvnej dohode medzi prevádzkovateľom a poskytovateľom v aktuálnej ponuke. Objednávka tovaru, alebo služby je výlučne elektronická a je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, ktorý sa zobrazí po odkliknutí na ikonu KÚPIŤ. Odoslaním objednávky sa objednávka stáva pre klienta záväznou.

 

Cena a spôsob platby
Cena za ponúkaný tovar alebo službu je vždy uvedená na stránke, v rámci konkrétnej poskytovanej zľavy, a v prípade, že ide o tovar zasielaný poskytovateľom, pokiaľ nie je uvedené inak, zahŕňa aj výšku poštovných nákladov. Klientovi vzniká záväzok zaplatiť za objednaný tovar, alebo službu dojednanú cenu, uverejnenú na stránke prevádzkovateľa. Prevádzkovateľovi vzniká záväzok, poskytnúť klientovi kupón na tovar, alebo službu uverejnenú v ponuke. Pripísaním ceny tovaru, alebo služby na účet prevádzkovateľa, zmluva nadobúda účinnosť. Prevádzkovateľ je poverený od poskytovateľa na preberanie platieb za objednaný tovar, alebo službu. Spôsob úhrady je prevodom na účet. Suma na účet prevádzkovateľa by mala byť pripísaná do štyroch pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, prevádzkovateľ má právo odmietnuť vystavenie kupónu klientovi. V takom prípade, prevádzkovateľ je povinný vrátiť uhradenú sumu späť na účet klienta najneskôr do troch pracovných dní.

 

Dodanie kupónu
Prevádzkovateľ doručí kupón na e-mailovú adresu klienta, ktorá bola uvedená v objednávke, odkaz na stiahnutie elektronickéj verzie kupónu , a to najneskôr do dvoch dní od pripísania platby na účet prevádzkovateľa. 

 

Podmienky použitia kupónu
Klient je oprávnený použiť kupón za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej ponuke, v kupóne, a prípadne v inštrukciách doručených klientovi spolu s kupónom. Kupón je prenosný a nie je viazaný na konkrétne meno. Každý kupón obsahuje jedinečný kód, generovaný náhodne softvérovým systémom. Číslo kódu je súčasne oznamované poskytovateľovi zľavy za účelom porovnania s kódom kupónu, ktorým sa preukazuje klient.

 

Podmienky reklamácie kupónu
V prípade, ak klient v lehote neobdrží kupón, alebo kupón má vady je povinný túto skutočnosť, bez zbytočného odkladu, u prevádzkovateľa reklamovať. Je potrebné však zobrať do úvahy, že pre úhradu platby nie je rozhodujúce kedy ju klient uskutočnil, ale kedy bola pripísaná na účet prevádzkovateľa. Pri medzibankovom prevode to môže trvať aj niekoľko dní. Klient je povinný reklamáciu uplatniť písomne, alebo e-mailom, čo predstavuje najoperatívnejší spôsob. Lehota na vybavenie reklamácie je 48 hodin.

 

Dodanie tovaru, alebo služby

Dodanie tovaru, alebo služby je výlučnou zodpovednosťou poskytovateľa. Prevádzkovateľovi záleží, aby lehoty boli čo najkratšie, k spokojnosti klientov, a preto spolupracuje predovšetkým s overenými poskytovateľmi, ktorí ponúkaný tovar majú priamo na sklade, alebo sú schopný služby poskytnúť bez výraznejšieho zdržania, samozrejme s prihiadnutím na aktuálne kapacitné možnosti.

 

Odstúpenie od zmluvy
Klient má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, a to bez uvedenia dôvodu (§ 7 ods.1 Zákona č.102/2014 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov. ). Klient môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy je potrebné uplatniť priamo u poskytovateľa zľavy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva klienta na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie klienta vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Klient môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou č.3 zákona č. 102/2014 Z.z. ( pozri koniec obchodných podmienok )na odstúpeniw. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané poskytovateľovi zľavy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie zmluvy.

 

Klient nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

-poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom klienta a klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

-predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý poskytovateľ zľavy nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

-predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek klienta, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného klienta,

-predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

-predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

-predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

-predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia zmluvy, pričom ich dodanie je možné  uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré poskytovateľ zľavy nemôže ovplyvniť.

-vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré klient výslovne požiadal poskytovateľa zľavy, to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy poskytovateľa zľavy  u klienta a klient si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

-predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

-predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

-poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa poskytovateľ zľavy zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

-poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom klienta a klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

(ide o zákonné obmedzenia)

Nároky vyplývajúce z odstúpenia od zmluvy: 

-poskytovateľ zľavy je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť klientovi vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov  na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

-poskytovateľ zľavy je povinný vrátiť klientovi vyššie uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil klient pri svojej platbe, pokiaĺ sa klient s poskytovateľom zľavy nedohodne inak, ak v súvislosti s tým nebudú klientovi účtované žiadne ďalšie poplatky

-klient je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzať poskytovateľovi zľavy alebo osobe poverenej poskytovateľom zľavy na prevzatie tovaru. To neplatí, ak poskytovateľ zľavy navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzadný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 

 

 

Záruka za vady 
Na dodávaný tovar, alebo službu, v súlade s príslušnými predpismi Občianského zákonníka, a to v lehotách stanovených týmto zákonom je poskytovaná záruka. Všeobecná záručná lehota podľa zákona je 2 roky. Všetky nároky vyplyvajúce z reklamácií je potrebné uplatniť si priamo u konkrétneho poskytovateľa zľavy.

 

Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

Klient poskytuje Sprostredkovateľovi zľavy ako aj  Poskytovateľovi zľavy osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta v rozsahu maximálne: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, a to za účelom využívania služieb, najmä však za účelom predaja Kupónov a na marketingové a reklamné účely Poskytovateľa a Sprostredkovateľa. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Klient, že bol na túto skutočnosť upozornený a súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov.

 

Klient súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ osobné údaje Klienta v rozsahu maximálne: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, poskytoval a sprístupňoval Poskytovateľom, od ktorých si Klient kúpi Kupón, a to za účelom poskytnutia Plnenia v zmysle Kupónu, ako aj na marketingové a reklamné účely Poskytovateľa. Sprostredkovateľ informoval Klienta, že bez jeho súhlasu s poskytnutím osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, nie je možné poskytnúť Plnenie v zmysle Kupónu.

 

Klient súhlasí so zasielaním informácií a noviniek zo strany Sprostredkovateľa a Poskytovateľa súvisiacich so službami Sprostredkovateľa či Poskytovateľa na adresu Klienta.

 

Súhlas Klienta platí až do doby, kým tento súhlas Klient neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom.

 

Poučenie dotknutej osoby (Klienta) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov:

 

Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobne údaje o nej spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhy až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presne informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba ma ďalej právo u prevádzkovateľa písomne namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu; využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má ďalej právo: u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a pravom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov; pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba. Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobne údaje prevádzkovateľovi poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Prevádzkovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, sú však povinní tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............
– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
– Dátum ..............
* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Uverejnené dňa: 1.2.2016

Sledujte nás aj na